រដ្ឋបាលខេត្តកំពត

Kampot Administration

រដ្ឋបាលខេត្តកំពត

Kampot Administration

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


Exchange Rate
រូបិយប័ណ្ណឯកតាទិញ
USA DollarUSD/KHR10
Australian DollarAUD/KHR12838
Canadian DollarCAD/KHR13039
Switzerland FrancCHF/KHR14080
Off-shore CNYCNH/KHR1588
China YuanCNY/KHR1588
European EuroEUR/KHR14572
British PoundGBP/KHR15133
Hong Kong DollarHKD/KHR1521
Indonesian RupiahIDR/KHR1000285
Wheather
PHNOM PENH WEATHER

Road 735, Krong Kampot

Email : info@kampot.gov.kh

Phone Number : (+855)33 932 894

© 2019

All Rights Reserved by Kampot Administration

Last update : 3 months ago