រដ្ឋបាលខេត្តកំពត

Kampot Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ អាស្ត្រាហ្សេនីកា ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣

 • 557
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន០៦ករណី និងជាសះស្បើយចំនួន៦១នាក់ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.7ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន០៨ករណី និងស្លាប់ចំនួន០២នាក់ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.5ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២៣ករណី និងស្លាប់ចំនួន០១នាក់ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.8ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២៤ករណី និងជាសះស្បើយចំនួន៩៦នាក់ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.9ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៣៦ករណី និងស្លាប់០១នាក់ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.1ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២៩ករណី នៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 2.9ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២៤ករណី ជាសះស្បើយចំនួន១៥៥នាក់ និងស្លាប់ចំនួន០២នាក់ នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.7ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២៥ករណី នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 2.0ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៩ករណី និងស្លាប់ចំនួន០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 2.5ពាន់
 • ដោយ savuth