រដ្ឋបាលខេត្តកំពត

Kampot Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២២ករណី និងជាសះស្បើយចំនួន១៣០នាក់ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.4ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១២ករណី និងស្លាប់ចំនួន០១នាក់ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.5ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ស៊ីណូវ៉ាក់ ដល់កុមារអាយុ១២ឆ្នាំ ដល់ក្រោម១៨ឆ្នាំ

 • 1.1ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៧ករណី នៅថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.4ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១២ករណី ជាសះស្បើយចំនួន២៩នាក់ និងស្លាប់ចំនួន០១នាក់ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.8ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន០៩ករណី នៅថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 2.1ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៤០ករណី និងស្លាប់ចំនួន០១នាក់ នៅថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 2.5ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២៥ករណី ជាសះស្បើយចំនួន៧៤នាក់ និងស្លាប់ចំនួន០១នាក់ នៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 2.5ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២៧ករណី និងស្លាប់ចំនួន០៣នាក់ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 2.6ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៩ករណី និងស្លាប់ចំនួន០១នាក់ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 2.6ពាន់
 • ដោយ savuth