រដ្ឋបាលខេត្តកំពត

Kampot Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៩ករណី នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.3ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៣៣ករណី ជាសះស្បើយចំនួន៦៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.2ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៨ករណី នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 823
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៥២ករណី នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.4ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន០៦ករណី នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 863
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២២ករណី និងជាសះស្បើយចំនួន៤៣នាក់ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.0ពាន់
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកទឹកឈូ ស្រុកកំពង់ត្រាច និងស្រុកជុំគីរី ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

 • 442
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៦ករណី នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 894
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន០៨ករណី និងស្លាប់ចំនួន០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 923
 • ដោយ savuth
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២៤ករណី ជាសះស្បើយចំនួន៧១នាក់ និងស្លាប់ចំនួន០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងខេត្តកំពត

 • 1.0ពាន់
 • ដោយ savuth